Υποψήφιοι Εκπαιδευτές Οδήγησης

training

Άσκηση του επαγγέλματος του εκπαιδευτή οδηγών

Για την άσκηση του επαγγέλματος του εκπαιδευτή απαιτείται όπως ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας εκπαιδευτή, επιτρέπεται δε να ασκεί το επάγγελμα αυτό, εφόσον είναι:
Ιδιοκτήτης ή κάτοχος σχολής οδηγών που λειτουργεί νόμιμα.Μέλος νομικού προσώπου (ΟΕ, ΕΕ, Αστικός Συνεταιρισμός, ΕΠΕ, ΑΕ με ονομαστικές μετοχές) στο όνομα του οποίου λειτουργεί νόμιμα σχολή οδηγών. Στις περιπτώσεις αυτές ο εκπαιδευτής πρέπει να είναι εγγεγραμμένος και ασφαλισμένος στο ΤΣΑ με τη συγκεκριμένη ιδιότητα. Εργαζόμενος με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση σε σχολή οδηγών που λειτουργεί νόμιμα στο όνομα άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου. Στην περίπτωση αυτή ο εκπαιδευτής πρέπει να είναι εγγεγραμμένος και ασφαλισμένος στο ΙΚΑ με την συγκεκριμένη ιδιότητα.
Χορήγηση άδειας εκπαιδευτή

Αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση της άδειας είναι η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών στην περιοχή της οποίας ο ενδιαφερόμενος έχει τη μόνιμη κατοικία του, όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 19/1995 “Προσαρμογή της νομοθεσίας προς την οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991, για την άδεια οδήγησης (Α***15)”.

Η άδεια χορηγείται έπειτα από επιτυχείς εξετάσεις που διενεργούνται στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών που βρίσκονται στις έδρες των δεκατριών (13) διανομαρχιακών διαμερισμάτων όπως αυτά προβλέπονται από τις διατάξεις του Π Δ 51/1987.

Οι εξετάσεις γίνονται σε δύο εξεταστικές περιόδους και συγκεκριμένα:

 • Η πρώτη εντός ενός μηνός από τη λήξη του 2ου εκπαιδευτικού εξαμήνου φοίτησης στις σχολές Εκπαιδευτών και
 • Τον μήνα Νοέμβριο

Προϋποθέσεις – Διαδικασία

Κατά την κατάθεση της αίτησης για συμμετοχή στις εξετάσεις υποψηφίων εκπαιδευτών πρέπει ο ενδιαφερόμενος να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης όλων των κατηγοριών
 • Να είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου παλαιού τύπου
 • Να μην έχει καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, λαθρεμπορία, παράβαση της νομοθεσίας για ναρκωτικά, απιστία, παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά των ηθών λιποταξία ή ανυποταξία σε περίοδο πολέμου παθητική ή ενεργητική δωροδοκία, μέσα δε στην τελευταία, πρίν την υποβολή των δικαιολογητικών, πενταετία για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα σε ποινές πάνω από δέκα (10) μήνες φυλάκισης αρθροιστικά ή σε ποινές πάνω από εννενήντα (90) ημέρες επίσης αρθροιστικά για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας ή της νομοθεσίας για τα αυτοκίνητα γενικά
 • Να είναι κάτοχος πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών που χορηγείται μετά από ευδόκιμη αποφοίτηση από τον αρμόδιο εκπαιδευτικό φορέα όπως αυτός προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του παρόντος
 • Να έχει τις προϋποθέσεις υγείας, οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις του Π Δ 155/1996(Α***115) για τη χορήγηση άδειας οδήγησης όλων των κατηγοριών

Οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου πρέπει να πληρούνται καθ*** όλη τη διάρκεια που ο ενδιαφερόμενος κατέχει άδεια εκπαιδευτή. Αν οποτεδήποτε, παύσει να πληρούται οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αυτές, ανακαλείται η άδεια εκπαιδευτή, χορηγείται δε νέα, εφόσον ο ενδιαφερόμενος πληρεί τις προϋποθέσεις του παρόντος διατάγματος και περατώσει, με επιτυχία τις προβλεπόμενες εξετάσεις.

Ο ενδιαφερόμενος να λάβει μέρος στις εξετάσεις υποψηφίων εκπαιδευτών υποβάλει αίτηση στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του, προκειμένου να λάβει μέρος στις εξετάσεις, τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες προ της ενάρξεως των εξετάσεων Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλονται υποχρεωτικά και τα εξής δικαιολογητικά:

 • Φωτοαντίγραφο της κατεχόμενης άδειας οδήγησης από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος πληρεί τις προϋποθέσεις του εδαφίου α της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου Το φωτοαντίγραφο επικυρώνεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών υποδοχής των δικαιολογητικών.
 • Φωτοαντίγραφο του κατεχόμενου απολυτηρίου Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου παλαιού τύπου, επικυρωμένο για τη γνησιότητα του περιεχομένου του από την εκδούσα αρχή.
 • Αντίγραφα ποινικού μητρώου τύπου Α προκειμένου να διαπιστωθεί άτι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει καταδικαστεί για τα αδικήματα που αναφέρονται στην περίπτωση γ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος διατάγματος ή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, για την κατάθεση αίτησης χορήγησης αντιγράφου ποινικού μητρώου τύπου Α, μαζί με δήλωση του Ν 1599/86 ότι δεν έχει καταδικαστεί για τα αδικήματα της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
 • Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης που χορηγεί ο εκπαιδευτικός φορέας της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Π.Δ 404 από τη σχολή του οποίου αποφοίτησε ο ενδιαφερόμενος.
 • Πιστοποιητικό ιατρικής εξέτασης Δευτεροβάθμιας Ιατρικής Επιτροπής (Δ Ι Ε ) της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος έχει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας για τη λήψη άδειας οδήγησης όλων των κατηγοριών.
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86 με την οποία να δηλώνεται η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου. Τα αναγραφόμενα στη δήλωση στοιχεία του ενδιαφερομένου ελέγχονται από την Υπηρεσία με την επίδειξη του δελτίου ταυτότητάς του.
 • Αποδεικτικό καταβολής των υπέρ του δημοσίου, δικαιωμάτων.

Τα δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου ελέγχονται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία κατατίθενται και εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, διαβιβάζονται εγγράφως στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών του οικείου διανομαρχιακού διαμερίσματος όπου πρόκειται να διενεργηθεί η εξέταση του υποψηφίου που είναι η έδρα της Σχολής Εκπαιδευτών από την οποία αποφοίτησε ο ενδιαφερόμενος.

Εξέταση υποψηφίων Εκπαιδευτών

Η εξέταση των υποψηφίων εκπαιδευτών διενεργείται από την εξεταστική επιτροπή της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Π.Δ.404 και περιλαμβάνει τρείς (3) φάσεις ως ακολούθως:

Φάση πρώτη
Συνίσταται στη γραπτή εξέταση του υποψηφίου στο σύνολο των ερωτηματολογίων στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι οδηγοί αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών Η διάρκεια της γραπτής εξέτασης της πρώτης φάσης ορίζεται σε τέσσερις (4) ώρες Ο υποψήφιος βαθμολογείται με το βαθμό δέκα (10) εφόσον δεν κάνει κανένα λάθος Για κάθε λάθος από οποιοδήποτε ερωτηματολόγιο αφαιρείται ένας βαθμός Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που βαθμολογείται τουλάχιστο με το βαθμό έξι (6).

Φάση δεύτερη
Στη φάση αυτή εξετάζεται ο υποψήφιος που πέτυχε στην πρώτη φάση

Η εξεταστική επιτροπή ετοιμάζει, λίγο πριν την εξέταση ένα σύνολο δέκα (10) ερωτήσεων Επιλέγονται για αυτό δέκα (10) ερωτήσεις από τα μαθήματα, που διδάσκονται στις σχολές εκπαιδευτών τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος και συγκεκριμένα:

 • Νομοθεσία Οδικής Κυκλοφορίας
 • Μηχανική και Τεχνική Οχημάτων
 • Τεχνική διδασκαλίας
 • Κοινωνική συμπεριφορά Αγωγή οδηγών
 • Τεχνική οδήγησης
 • Κοινωνική συμπεριφορά Αγωγή οδηγών
 • Προστασία περιβάλλοντος εξοικονόμηση ενέργειας
 • Πρώτες βοήθειες οδικών ατυχημάτων
 • Παθήσεις και οδήγηση
 • Συστήματα και μέθοδοι ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας

Για κάθε ένα από τα μαθήματα αυτά επιλέγεται μία (1) ερώτηση. Η επιτροπή διατυπώνει με σαφήνεια τις δέκα (10) ερωτήσεις τυπώνει αυτές σε ισάριθμα με τους εξεταζόμενους έντυπα, διανέμει αυτά στους εξεταζόμενους και καθορίζει τη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση των απαντήσεων Το κείμενο της γραπτής αυτής εξέτασης με τις βαθμολογίες των εξεταστών διατηρείται στο φάκελλο του ενδιαφερόμενου για μία τριετία Κάθε απάντηση για κάθε μία από τις δέκα (10) ερωτήσεις, βαθμολογείται από μηδέν (0) έως ένα (1) Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει τουλάχιστο βαθμό πέντε (5). σύμφωνα με τον τρόπο βαθμολογίας που περιγράφεται στην περίπτωση αα του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του παρόντος διατάγματος.

Ο επιτυχών στη παραπάνω γραπτή εξέταση της δεύτερης φάσης παρουσιάζεται ενώπιον της επιτροπής εξέτασης και αναπτύσει και προφορικά τις απαντήσεις του βαθμολογείται δε από τους εξεταστές η ικανότητα του εξεταζομένου να μεταδίδει τις γνώσεις του σε άλλους (μελλοντικούς υποψήφιους οδηγούς μαθητές του) Η βαθμολογία καθορίζεται από μηδέν (0) έως δέκα (10) με ενδιάμεση κλιμάκωση (0.5), (1), (1,5), (2,0), (2.5) … (9,5), (10) Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που θα συγκεντώσει βαθμό τουλάχιστον πέντε (5).

Φάση Τρίτη
Ο υποψήφιος που πέτυχε στη δεύτερη φάση δικαιούται να εξετασθεί στην τρίτη φάση Κατά τη φάση αυτή ο υποψήφιος εξετάζεται πρακτικά στα οχήματα των κατηγοριών Α Β Γ Δ, Γ + Ε και Δ + Ε με τις διατάξεις και την ίδια διαδικασία που ισχύει για τους υποψήφιους οδηγούς Η εξέταση γίνεται σε εκπαιδευτικά οχήματα, παρουσία εκπαιδευτή με την παραπάνω σειρά (Α Β Γ Δ Γ+Ε και Δ+Ε) Ο κάθε εξεταστής, βαθμολογεί χωριστά τον υποψήφιο για κάθε μία από τις κατηγορίες Α, Β, Γ, Δ, Γ+Ε και Δ+Ε με βαθμό από μηδέν (0) έως δέκα (10) με ενδιάμεση κλιμάκωση (0,5), (1,0), (1,5) ? (9,5) Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που θα λάβει βαθμό τουλάχιστον πέντε (5) σε κάθε μία από τις κατηγορίες Α, Β, Γ, Δ, Γ+Ε και Δ+Ε Αν ο υποψήφιος αποτύχει σε κάποια από τις επιμέρους κατηγορίες της τρίτης φάσης, η εξέταση διακόπτεται εκεί, και κατοχυρώνεται η βαθμολογία των προηγούμενων κατηγοριών στις οποίες επέτυχε.

Προγράμματα εκπαίδευσης υποψηφίων εκπαιδευτών

Εκπαιδευτικός φορέας που θα αναλάβει την οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων εκπαίδευσης υποψηφίων εκπαιδευτών (σχολές εκπαιδευτών) ορίζεται ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) και κάθε άλλο ΝΠΔΔ που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6 του Ν 2ΟΟ9/1992. Η διδακτέα ύλη θα διδάσκεται σε δύο (2) συνεχή εκπαιδευτικά εξάμηνα.

Η ύλη που διδάσκεται στις σχολές της προηγούμενης παραγράφου αφορά την ειδικότητα “εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών” ΡΙ λαμβάνει όλες τις κατηγορίες αδειών οδήγησης και τις εξής διδακτικές ενότητες (μαθήματα)

 1. Νομοθεσία Οδικής Κυκλοφορίας
 2. Μηχανική και Τεχνική Οχημάτων
 3. Εργαστήρια Μηχανικής και Τεχνικής Οχημάτων
 4. Τεχνική οδήγησης
 5. Κοινωνική συμπεριφορά Αγωγή οδηγών
 6. Τεχνική διδασκαλίας
 7. Εργαστήριο Τεχνικής διδασκαλίας
 8. Προστασία Περιβάλλοντος Εξοικονόμηση ενέργειας
 9. Εργαστήριο Προστασίας Περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας
 10. Πρώτες βοήθειες οδικών ατυχημάτων
 11. Εργαστήριο πρώτων βοηθειών οδικών ατυχημάτων
 12. Συστήματα και μέθοδοι ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας
 13. Παθήσεις και οδήγηση
 14. Οργάνωση Διοίκηση Εξοπλισμός σχολών οδηγών
 15. Στοιχεία μηχανολογικού σχεδίου αυτοκινήτων

Το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα της ειδικότητας “εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών” περιλαμβάνεται στο “ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ” του παρόντος διατάγματος και τροποποιείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Ο Εκπαιδευτικός φορέας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου (ΟΕΕΚ ή το ΝΠΔΔ) χορηγεί σε όσους αποφοιτούν από τις σχολές εκπαιδευτών πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης.

Για την εγγραφή στη σχολή εκπαιδευτών υποβάλλονται:
Φωτοτυπία της ισχύουσας άδειας οδήγησης Γ κατηγορίας τουλάχιστον, αποδεικτικό τίτλου σπουδών καθώς και οποιοδήποτε άλλο παραστατικό που καθορίζεται από τον εκπαιδευτικό φορέα.

Please publish modules in offcanvas position.

Loukas Sxoli Odigwn