Πιστοποιητικό ΠΕΕ

 

k pee

 Με το πιστοποιητικό Π.Ε.Ε. (Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας) ενας οδηγός μπορεί να ασκήσει το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα , δηλαδή να μπορεί να ανοίξει στο όνομα του η να διαχειριστεί επιχείρηση Μεταφοράς εμπορευμάτων (μεταφορική εταιρία) ή μεταφοράς επιβατών (τουριστικό γραφείο).

  Για την εγγραφή του υποψηφίου στη σχολή απαιτούνται :

1/ Τίτλος σπουδών ελάχιστης υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο)
2/ Φωτοτυπία ταυτότητας

Η εξετάσεις πραγματοποιούνται στην διεύθυνση μεταφορών περιφερειακής ενότητας βορείου τομέα που βρίσκεται στην Λεωφόρο Μεσογείων 448.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω;
Επιπλέον Επιτρέπεται, υπό προϋποθέσεις να οριστεί ως έδρα της μεταφορικής η κατοικία του αυτοκινητιστή, ενώ ο Διαχειριστής Μεταφορών θα πρέπει να έχει ο ίδιος άμεση και «γνήσια» σχέση με τις εταιρείες που αναλαμβάνει.

Αυτά μεταξύ άλλων αναφέρονται σε νεότερη διευκρινιστική εγκύκλιο του υπουργείου ΥπΜεΔι για τη σωστή εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1071/2009 και του προεδρικού διατάγματος 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα κ.λ.π.», δεδομένου, ότι, πρόσφατα, από 4 Δεκεμβρίου του 2011, επήλθαν ορισμένες τροποποιήσεις τις οποίες δημοσιεύουμε αναλυτικά, όπως περιγράφονται στην σχετική εγκύκλιο (β4/55881/5940 της 5/12/2011).

Bασικά άρθρα του κανονισμού 1071/2009.

A. Πεδίο εφαρμογής
Οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009 εφαρμόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Κοινότητα και ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα (εμπορευμάτων ή επιβατών). Στις επιχειρήσεις που πληρούν τις διατάξεις του κανονισμού εκδίδεται άδεια άσκησης του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα (άρθρο 11). Κατά παρέκκλιση, οι διατάξεις του κανονισμού δεν εφαρμόζονται όταν οι μεταφορές εκτελούνται με φορτηγά ή συνδυασμούς οχημάτων των οποίων η μέγιστη επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη να εξαιρέσουν από την εφαρμογή του κανονισμού μεταφορικές επιχειρήσεις που εκτελούν αποκλειστικά εθνικές μεταφορές και έχουν μικρό μόνο αντίκτυπο στην αγορά είτε λόγω των μικρών αποστάσεων που διανύονται είτε λόγω της φύσης των μεταφερόμενων εμπορευμάτων.

Με τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 346/2001 είχαν εξαιρεθεί από την υποχρέωση έκδοσης άδειας άσκησης επαγγέλματος οι επιχειρήσεις που εκτελούν μεταφορές με φορτηγά δημόσιας χρήσης μικτού βάρους μέχρι 6 τόνους και οι επιχειρήσεις που εκτελούν μεταφορές με ΦΔΧ βυτιοφόρα λυμάτων. Οι εξαιρέσεις αυτές εξακολουθούν και μετά την ισχύ του κανονισμού. Διευκρινίζεται ότι η παραπάνω εξαίρεση βάσει του μικτού βάρους των ΦΔΧ ισχύει μόνο για μεταφορικές επιχειρήσεις που εκτελούν μεταφορές αποκλειστικά με ΦΔΧ νομαρχιακών μεταφορών.

Β. Απαιτήσεις για την έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού, οι επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα πρέπει να πληρούν τέσσερις προϋποθέσεις:

α) να έχουν πραγματικό και σταθερό τόπο εγκατάστασης σε ένα κράτος μέλος
β) να παρέχουν εχέγγυα αξιοπιστίας
γ) να διαθέτουν την κατάλληλη οικονομική επιφάνεια
δ) να διαθέτουν την κατάλληλη επαγγελματική επάρκεια

(α) Απόδειξη της προϋπόθεσης για την ύπαρξη πραγματικής και σταθερής εγκατάστασης :

i) Επιχειρήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων
Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009, η μεταφορική επιχείρηση πρέπει να διαθέτει εγκατάσταση στο κράτος που δραστηριοποιείται με χώρο όπου διατηρεί τη βασική επιχείρηση, ιδίως τα λογιστικά έγγραφα, τα έγγραφα διαχείρισης του προσωπικού, τα έγγραφα που περιέχουν στοιχεία σχετικά με τον χρόνο οδήγησης και ανάπαυσης και κάθε άλλο έγγραφο στο οποίο πρέπει να έχει πρόσβαση η αρμόδια αρχή για να ελέγξει τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Ως απόδειξη της εγκατάστασης της μεταφορικής επιχείρησης νοείται το γραφείο της μεταφορικής επιχείρησης που αποτελεί το χώρο στον οποίο ασκείται η διοίκηση της επιχείρησης και τηρούνται τα ανωτέρω έγγραφα.

Επίσης σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του ν. 3887/2010 (ΦΕΚ Α 174), η μεταφορική εταιρία πρέπει να διαθέτει επαρκείς και κατάλληλους χώρους στάθμευσης των οχημάτων και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις για τη φύλαξη και συντήρηση των οχημάτων. Τα δικαιολογητικά για την απόδειξη των χώρων αυτών καθορίστηκαν λεπτομερώς με τις διατάξεις του κεφ. Γ παρ. 1 εδαφ. στ. της B1/ 47833/4534/2010 (ΦΕΚ Β 1644) υ.α. Τα δικαιολογητικά για την απόδειξη των χώρων στάθμευσης, επειδή σχετίζονται με τον αριθμό των διαθέσιμων ΦΔΧ υποβάλλονται κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας ΦΔΧ αυτοκινήτου και όχι κατά την έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Τα δικαιολογητικά για την απόδειξη των χώρων γραφείου (αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή μίσθωσης χώρων γραφείου) υποβάλλονται κατά την έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλματος για την απόδειξη της ύπαρξης πραγματικού και σταθερού τόπου εγκατάστασης. Επίσης, όπως διευκρινίστηκε με την Β1/53534/5213/19-11-2010 (ΑΔΑ: 4Ι0Β1-Σ) εγκύκλιο, προκειμένου να αποδειχθεί ότι οι χώροι που περιγράφονται στους τίτλους ιδιοκτησίας ή στα συμβόλαια μίσθωσης, αποτελούν την έδρα της επιχείρησης υποβάλλεται, πέραν των αντιγράφων συμβολαίων ιδιοκτησίας ή μίσθωσης, βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Τέλος, το συμβόλαιο μίσθωσης θα πρέπει να είναι νομίμως θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ. Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν προκύπτει από τους τίτλους ιδιοκτησίας ή τα μισθωτήρια ότι ο χώρος γραφείου της μεταφορικής επιχείρησης αποτελεί αμιγώς επαγγελματικό χώρο, υποβάλλεται πρόσθετα υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 για το εάν ο επαγγελματικός χώρος είναι ταυτόχρονα και κατοικία ή όχι. Στις περιπτώσεις δήλωσης της κατοικίας ως έδρας της μεταφορικής επιχείρησης, στην υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται ότι τα έγγραφα της μεταφορικής επιχείρησης θα τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων για την τήρηση της νομοθεσίας για τις εμπορευματικές μεταφορές κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται κατά την έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλματος δεν υποβάλλονται εκ νέου κατά την έκδοση αδειών κυκλοφορίας ΦΔΧ.

ii) Επιχειρήσεις μεταφοράς επιβατών
Για τις επιχειρήσεις μεταφοράς επιβατών έχει, ομοίως, εφαρμογή η υποχρέωση ύπαρξης εγκατάστασης. 2ς εκ τούτου τα ανωτέρω διαμορφώνονται ως εξής:

Η μεταφορική επιχείρηση (επιβατών) πρέπει, ομοίως, να διαθέτει χώρο όπου διατηρεί τη βασική επιχείρηση, ιδίως τα λογιστικά έγγραφα, τα έγγραφα διαχείρισης του προσωπικού, τα έγγραφα που περιέχουν στοιχεία σχετικά με τον χρόνο οδήγησης και ανάπαυσης και κάθε άλλο έγγραφο στο οποίο πρέπει να έχει πρόσβαση η αρμόδια αρχή για να ελέγξει τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Ως απόδειξη της εγκατάστασης της μεταφορικής επιχείρησης νοείται το γραφείο της μεταφορικής επιχείρησης που αποτελεί το χώρο στον οποίο ασκείται η διοίκηση της επιχείρησης και τηρούνται τα ανωτέρω έγγραφα.

Τα δικαιολογητικά για την απόδειξη των χώρων γραφείου (αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή μίσθωσης χώρων γραφείου) υποβάλλονται κατά την έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλματος για την απόδειξη της ύπαρξης πραγματικού και σταθερού τόπου εγκατάστασης. Προκειμένου να αποδεικνύεται ότι οι χώροι που περιγράφονται στους τίτλους ιδιοκτησίας ή στα συμβόλαια μίσθωσης, αποτελούν την έδρα της επιχείρησης υποβάλλεται, πέραν των αντιγράφων συμβολαίων ιδιοκτησίας ή μίσθωσης, βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Τέλος, το συμβόλαιο μίσθωσης θα πρέπει να είναι νομίμως θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ.

Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν προκύπτει από τους τίτλους ιδιοκτησίας ή τα μισθωτήρια ότι ο χώρος γραφείου της μεταφορικής επιχείρησης αποτελεί αμιγώς επαγγελματικό χώρο, υποβάλλεται πρόσθετα υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 για το εάν ο επαγγελματικός χώρος είναι ταυτόχρονα και κατοικία ή όχι. Στις περιπτώσεις δήλωσης της κατοικίας ως έδρας της μεταφορικής επιχείρησης, στην υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται ότι τα έγγραφα της μεταφορικής επιχείρησης θα τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων για την τήρηση της νομοθεσίας για τις εμπορευματικές μεταφορές κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

(β) Απόδειξη των προϋποθέσεων αξιοπιστίας (β) και κατάλληλης οικονομικής επιφάνειας:

Τα αναφερόμενα στην B-66272/6175/24-12-2001 εγκύκλιο εφαρμογής του π.δ. 346/200, ισχύουν και μετά την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009. Σημειώνεται, ότι η προϋπόθεση της αξιοπιστίας πρέπει να πληρείτε τόσο στο πρόσωπο του ιδιοκτήτη της μεταφορικής επιχείρησης (όταν η επιχείρηση είναι φυσικό πρόσωπο) ή στα πρόσωπα που νομίμως εκπροσωπούν της εταιρία (όταν η επιχείρηση είναι νομικό πρόσωπο) καθώς και στο πρόσωπο του διαχειριστή μεταφορών, όταν αυτό είναι διαφορετικό. Επίσης, η οικονομική επιφάνεια είναι δυνατό να αποδειχθεί και (α) με κατάλληλη τραπεζική εγγύηση (εγγυητική επιστολή) και (β) με βάση τους ετήσιους λογαριασμούς (κεφάλαιο συν αποθεματικό), εφόσον αυτοί οι λογαριασμοί έχουν ελεγχθεί από ορκωτό λογιστή.

(δ) Απόδειξη της προϋπόθεσης της κατάλληλης επαγγελματικής επάρκειας :

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού 1071/2009 η επιχείρηση που ασκεί το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα ορίζει ένα τουλάχιστον φυσικό πρόσωπο, τον διαχειριστή μεταφορών, ο οποίος διαχειρίζεται συνεχώς και πραγματικά τις μεταφορικές δραστηριότητες της επιχείρησης.

Το πρόσωπο αυτό πρέπει:

α) να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της αξιοπιστίας και επαγγελματικής επάρκειας.
β) να έχει την κατοικία του εντός της Κοινότητας
γ) να έχει γνήσια σχέση με την επιχείρηση ως μισθωτός, διευθυντής, κύριος ή μέτοχος ή τη διοικεί ή αν η επιχείρηση είναι φυσικό πρόσωπο είναι το πρόσωπο αυτό.

H επαγγελματική επάρκεια αποδεικνύεται με την κατοχή του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) το οποίο χορηγείται από τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας κατόπιν εξετάσεων που διενεργούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Β-31367/2483/2007 (ΦΕΚ Β΄ 968 ) υ.α.

Πέραν των προϋποθέσεων της επαγγελματικής επάρκειας και της αξιοπιστίας, με τις διατάξεις του κανονισμού εισάγονται δύο νέες προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να πληρούνται στο πρόσωπο του διαχειριστή μεταφορών. να είναι κάτοικος κοινοτικής χώρας και να έχει γνήσια σχέση με την επιχείρηση.

Για την δήλωση της κατοικίας, όταν αυτή δεν προκύπτει από τα λοιπά δικαιολογητικά υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή μεταφορών.

Για την απόδειξη της γνήσιας σχέσης του διαχειριστή μεταφορών (κατόχου του ΠΕΕ) απαιτούνται:
Όταν αυτός είναι μισθωτός/ υπάλληλος: Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού του ασφαλισμένου ή Βεβαίωση Εργοδότη θεωρημένη από το αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ.

Όταν αυτός είναι μέτοχος/ εταίρος ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου η διαχειριστής αυτής Καταστατικό της εταιρίας από την οποία προκύπτει η σχέση του προσώπου με την εταιρία και πράξη ορισμού του ως διαχειριστή μεταφορών όταν αυτό δεν προκύπτει από το καταστατικό. Με τις διατάξεις του Κανονισμού δεν τίθεται περιορισμός αναφορικά με τον αριθμό των μεταφορικών επιχειρήσεων στις οποίες μπορεί να ορισθεί διαχειριστής μεταφορών το ίδιο φυσικό πρόσωπο εφόσον αυτό έχει γνήσια σχέση με τις επιχειρήσεις. Το ΠΕΕ παραμένει στα χέρια του κατόχου του και στον φάκελο της μεταφορικής επιχείρησης τηρείται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αυτού.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του κανονισμού αν η επιχείρηση δεν έχει ορίσει διαχειριστή μεταφορών ο οποίος έχει γνήσια σχέση με την επιχείρηση σύμφωνα με τα ανωτέρω, μπορεί να εξουσιοδοτήσει πρόσωπο το οποίο θα εκτελεί τα καθήκοντα του διαχειριστή μεταφορών βάσει σύμβασης. Στη σύμβαση, η οποία κατατίθεται στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας για την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος, περιγράφονται τα καθήκοντα του προσώπου αυτού σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 παρ. 2 στοιχείο β του κανονισμού.

Το πρόσωπο αυτό μπορεί να εκτελεί τα καθήκοντα του διαχειριστή μεταφορών μόνο σε μία μεταφορική επιχείρηση. Στην περίπτωση αυτή κατατίθεται για την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος το πρωτότυπο Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών, το οποίο παραμένει στο φάκελο της επιχείρησης και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει οριστεί να εκτελεί τα καθήκοντα του διαχειριστή μεταφορών σε άλλη επιχείρηση.

Επίσης, το πρόσωπο που έχει οριστεί διαχειριστής μεταφορών βάσει γνήσιας σχέσης με την επιχείρηση (σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4) δεν μπορεί να οριστεί παράλληλα διαχειριστής μεταφορών σε μεταφορική επιχείρηση βάσει σύμβασης (σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4) .

Διευκρινίζεται, ότι οι μεταφορείς που είχαν εξαιρεθεί από την υποχρέωση συμμετοχής σε εξετάσεις για την απόκτηση του ΠΕΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 346/2001 εξακολουθούν να απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή.

Γ. Έκδοση -Ανανέωση της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα
Στις επιχειρήσεις που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις εκδίδεται άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα. Το έντυπο της άδειας άσκησης επαγγέλματος είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 346/2001. Πέραν των ήδη καθορισμένων στο έντυπο πεδίων, συμπληρώνεται, στη σελίδα «Στοιχεία κατόχου επαγγελματικής επάρκειας» και μετά το πεδίο «Αριθ. Μητρώου», η σχέση του διαχειριστή μεταφορών (κατόχου του ΠΕΕ) με τη μεταφορική επιχείρηση, ως εξής:

Όταν ο διαχειριστής μεταφορών έχει γνήσια σχέση με την επιχείρηση σημειώνεται:
«Ιδιοκτήτης ή Μέτοχος – Εταίρος ή Μέλος ΔΣ – Διαχειριστής της επιχείρησης ή
Υπάλληλος», ανάλογα με την ιδιότητα του διαχειριστή μεταφορών.

Όταν ο διαχειριστής μεταφορών έχει οριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του κανονισμού, σημειώνεται «Διαχειριστής μεταφορών βάσει σύμβασης». Η σημείωση αυτή επί του εντύπου υπογράφεται κι σφραγίζεται από την υπηρεσία.

Η μέγιστη διάρκεια ισχύος της άδειας άσκησης επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα είναι πέντε έτη. Ωστόσο η διάρκεια ισχύος της μπορεί να είναι μικρότερη εφόσον κάποια από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά για τη χορήγησή της έχουν μικρότερη διάρκεια ισχύος π.χ αν η σχέση του διαχειριστή με την μεταφορική επιχείρηση λήγει πριν τη λήξη της πενταετίας. Ο αριθμός μητρώου της άδειας ο οποίος χορηγείται από τις Διευθύνσεις Μεταφορών παραμένει ο ίδιος και κατά την ανανέωση αυτής.

Για την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού, από λήψεως της παρούσας οι αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών είναι υποχρεωμένες σε κάθε μεταβολή επί της άδειας κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ. ή Λ.Δ.Χ. να προβαίνουν προηγουμένως στον έλεγχο της πλήρωσης των τεσσάρων προϋποθέσεων του άρθρου 3 του κανονισμού και στην αντικατάσταση της άδειας άσκησης επαγγέλματος του μεταφορέα. Μετά τη χορήγηση της νέας άδειας οι υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν θα προβαίνουν στον επανέλεγχο των προϋποθέσεων για τις παραπάνω μεταβολές. Επισημαίνεται, ότι μετά την έναρξη ισχύος του ν. 3887/2010 για την έκδοση των αδειών άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ισχύουν τα αναφερόμενα στην Β1/ 53534/5213/19-11-2010 εγκύκλιο.

Το Υπουργείο έχει προχωρήσει στην υλοποίηση εφαρμογής για την ηλεκτρονική καταγραφή μέρους των προβλεπόμενων δεδομένων του εθνικού ηλεκτρονικού μητρώου του άρθρου 16 του κανονισμού. Μέχρι την έναρξη εισαγωγής των δεδομένων αυτών από τις οικείες Διευθύνσεις Μεταφορών των Περιφερειών, οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να τηρούν το προβλεπόμενο μητρώο του άρθρου 8 του π.δ. 346/2001 και να αποστέλλουν τα στοιχεία αυτά στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου.

Δ. Διαδικασία αναστολής και ανάκλησης της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού
Μεταφορέα Σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού, αν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται μία ή περισσότερες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα τάσσει προθεσμία προκειμένου να αποκαταστήσει την κατάστασή της ως εξής:

Έξι μηνών με δυνατότητα παράτασης τριών επιπλέον μηνών για την αντικατάσταση του διαχειριστή μεταφορών
Έξι μηνών προκειμένου η επιχείρηση να αποδείξει ότι διαθέτει πραγματική και σταθερή εγκατάσταση
Έξι μηνών σε περίπτωση που η επιχείρηση παύσει να πληροί την προϋπόθεση της οικονομικής επιφάνειας προκειμένου να αποδείξει ότι η προϋπόθεση αυτή πληρείτε εκ νέου.

Με τις διατάξεις δηλαδή του άρθρου 13 του κανονισμού 1071/2009, επέρχονται τροποποιήσεις στο άρθρο 4 του π.δ 346/2001 αναφορικά με το μέγιστο χρονικό διάστημα προσωρινής λειτουργίας της μεταφορικής επιχείρησης. Για τη λειτουργία της μεταφορικής επιχείρησης στο διάστημα αυτό εκδίδεται απόφαση του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 του π.δ 346/2001 (Προσωρινή λειτουργία μεταφορικών επιχειρήσεων). Σε περίπτωση μη πλήρωσης των προϋποθέσεων από τη μεταφορική επιχείρηση στο διάστημα της προσωρινής λειτουργίας η άδεια άσκησης επαγγέλματος ανακαλείται με απόφαση του ίδιου.

 

Please publish modules in offcanvas position.

Loukas Sxoli Odigwn