Αδεια οδήγησης αγροτικού μηχανήματος

k agr

Σύμφωνα με την απόφαση η άδεια οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος έχει διοικητική ισχύ δεκαπέντε (15) έτη, από την ημέρα της επιτυχούς πρακτικής εξέτασης για τη χορήγησή της ή από την ημέρα της ανανέωσης της, και όχι πέραν της συμπλήρωσης της ηλικίας των εξήντα πέντε (65) ετών του κατόχου της άδειας.  

Η διοικητική ισχύς της άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος που ανανεώνεται πριν από τη συμπλήρωση της ηλικίας των εξήντα πέντε (65) ετών, δεν επιτρέπεται να έχει ημερομηνία λήξης μεγαλύτερη του εξηκοστού όγδοου (68ου) έτους της ηλικίας του κατόχου της άδειας.

Από τη συμπλήρωση της ηλικίας των εξήντα πέντε (65) ετών και μέχρι τη συμπλήρωση των ογδόντα (80) ετών, η διοικητική ισχύς της άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα τρία (3) έτη από την ημέρα της επιτυχούς πρακτικής εξέτασης για τη χορήγησή της ή από την ημέρα της ανανέωσής της.

Η διοικητική ισχύς της άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος που ανανεώνεται πριν από τη συμπλήρωση της ηλικίας των ογδόντα (80) ετών, δεν επιτρέπεται να έχει ημερομηνία λήξης μεγαλύτερη του ογδοηκοστού δεύτερου (82ου) έτους της ηλικίας του κατόχου της άδειας. Μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των ογδόντα (80) ετών, η διοικητική ισχύς της άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα δύο (2) έτη, από την ημέρα της ανανέωσής της.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορεί, μετά από ιατρική εξέταση, να ορίζεται μικρότερος χρόνος ισχύος της άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος, για λόγους υγείας του κατόχου αυτής. Η άδεια οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος παύει να ισχύει, αυτοδικαίως, εφόσον:

α) λήξει η χρονική ισχύς της ή

β) ο ενδιαφερόμενος παύσει να πληροί τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές σωματικής και διανοητικής ικανότητας

γ) το έντυπο της άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος, έχει φθαρεί ή έχει αλλοιωθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε να είναι δυσχερής ο έλεγχος των στοιχείων του ή

δ) έχει γίνει προσωρινή αφαίρεση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου και για όσο διάστημα ισχύει η αφαίρεση αυτή.

Εφόσον ο κάτοχος άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος, κατέχει άδεια οδήγησης αυτοκινήτου σε ισχύ, η άδεια οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος χορηγείται ή ανανεώνεται χωρίς νέα ιατρική εξέταση, μέχρι τη λήξη ισχύος της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.

Για την ιατρική επανεξέταση κατόχου άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος, εφόσον υπάρχουν βάσιμες αμφιβολίες για τη σωματική ή πνευματική του κατάσταση, εφαρμόζονται οι διατάξεις της αριθ. 118317/872/2691983 (Β' 578) κοινής απόφασης των Υπουργών Γεωργίας και Συγκοινωνιών. Κάτοχος άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος εν ισχύ, που εκδόθηκε από κράτος μέλος της Ε.Ε. ή από τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν, όταν ζητάει την έκδοση ελληνικής άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος και εφόσον υποχρεούται σε ιατρική εξέταση, κρίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται για τους οδηγούς στις διατάξεις της Ομάδας 1 των παραγράφων 1 έως 9 του Κεφαλαίου Β' του Παραρτήματος III του Π.δ. 51/2012.

Όποιος οδηγεί ή χειρίζεται αγροτικό μηχάνημα, ενώ του έχει ανακληθεί ή αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος, τιμωρείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 97 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) Σε περίπτωση μείωσης της σωματικής ή διανοητικής ικανότητας για οδήγηση, ο κάτοχος της άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος υποχρεούται σε ιατρική εξέταση. Για το σκοπό αυτό, αφαιρείται η άδεια οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας για την έκδοση της και ο κάτοχος της παραπέμπεται σε Δ.Ι.Ε. για τη διαπίστωση πλήρωσης των ελάχιστων απαιτούμενων προδιαγραφών του Παραρτήματος III του Π.δ. 51 /2012, όπως ισχύει.

Αν ο ενδιαφερόμενος κριθεί:  

αα) «ΙΚΑΝΟΣ», η άδεια οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος επιστρέφεται ή, εφόσον είναι απαραίτητη η αναγραφή τυχόν απαιτούμενων περιορισμών, χορηγείται νέο έντυπο άδειας,

ββ) «ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ» και παρέλθει χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της εξέτασης αυτής, χωρίς ο ενδιαφερόμενος να ανακτήσει τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές του Παραρτήματος III του Π.δ. 51/2012, όπως ισχύει, η άδεια οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος ανακαλείται (αφαιρείται οριστικά) και ακυρώνεται με απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας της Περιφέρειας για την έκδοση της.

ε) Η διαδικασία της περίπτωσης δ' εφαρμόζεται και στην περίπτωση παραπομπής σε ιατρική εξέταση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 13 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2696/1999, όπως ισχύει.

Οι υποψήφιοι οδηγοί αγροτικών μηχανημάτων ή οι οδηγοί οι οποίοι παρουσιάζουν προβλήματα κινητικότητας ή ακρωτηριασμού άκρου άκρων ή προβλήματα μικτού τύπου (ορθοπεδικά νευρολογικά) παραπέμπονται σε Δ.Ι.Ε. ή αντί αυτής αξιολογούνται από Κρατικό Ίδρυμα και στη συνέχεια παραπέμπονται απαραιτήτως, για εξέταση πάνω στο μηχάνημα, σε τριμελή επιτροπή εξέτασης των υποψήφιων οδηγών αγροτικών μηχανημάτων. Η τριμελής αυτή Επιτροπή, αφού εξετάσει τον υποψήφιο πάνω στο αγροτικό μηχάνημα, σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης και χειρισμού, εν συνεχεία, μελετά το «Πόρισμα εξέτασης» που εκδίδει η Δ.Ι.Ε. ή το Κρατικό Ίδρυμα, και αποφασίζει κατά πλειοψηφία για την ικανότητα του υποψηφίου για ασφαλή χειρισμό και οδήγηση. Η τριμελής επιτροπή εξέτασης των υποψήφιων οδηγών αγροτικών μηχανημάτων αποτελείται από υπαλλήλους της αρμόδιας Υπηρεσίας της Περιφέρειας για την έκδοση της άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος, με τις εξής ειδικότητες:

α) έναν (1) Μηχανολόγο Μηχανικό Π Ε ή ΤΕ ή Γεωπόνο ειδικότητας γεωργικών μηχανημάτων ΠΕ ή ΤΕ ή ελλείψει αυτών Γεωπόνο ΠΕ ή ΤΕ και

β) δύο (2) Γεωπόνους ΠΕ ή ΤΕ.

Please publish modules in offcanvas position.

Loukas Sxoli Odigwn