Αδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους

k skaf

 Δικαιολογητικά για άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους Την έκδοση άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους (εκπαίδευση, προϋποθέσεις-δικαιολογητικά και εξετάσεις) ρύθμισε πρόσφατα ο Γενικός Κανονισμός Λιμένων Αριθμ. 50, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 13 Μαΐου 2013 (ΦΕΚ 1151) και άρχισε να εφαρμόζεται στις αρχές του 2014.

Αναφερόμαστε στην έκδοση άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους με εξετάσεις, και όχι χωρίς αυτές, από τις οποίες απαλλάσσονται κάποιες ειδικότητες του ναυτικού και για τις οποίες ισχύουν τα ήδη γνωστά (σύμφωνα με το Γ.Κ.Λ. αριθμ. 20).  

Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας

Έχοντας προηγηθεί η υποχρεωτική -σύμφωνα με το νέο νόμο- εκπαίδευση, η τελική διαδικασία για την έκδοση άδειας χειριστή ταχυπλόου ξεκινά με την υποβολή αίτησης για συμμετοχή στις εξετάσεις, που γίνεται πλέον σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος, αρκεί να πληροί αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

• Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του

• Να είναι υγιής

•  Να γνωρίζει κολύμβηση

• Να έχει λάβει, υποχρεωτικά, θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση εννέα (9), τουλάχιστον, ωριαίων μαθημάτων (6 θεωρητικών και 3 πρακτικών) από εγκεκριμένη σύμφωνα με τον νέο κανονισμό σχολή εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών

•  Η σχετική άδεια θα εκδοθεί αφού ο ενδιαφερόμενος υποβληθεί με επιτυχία και στις εξετάσεις (σύμφωνα με το άρθρο 4 του νέου Κανονισμού). Σημείωση: Η αίτηση για συμμετοχή στις εξετάσεις μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά, 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία των εξετάσεων, όμως εντός 5 ημερών θα πρέπει να προσκομισθούν στη Λιμενική αρχή όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Για την απόδειξη των παραπάνω προϋποθέσεων, στη σχετική αίτηση για συμμετοχή στις εξετάσεις επισυνάπτονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού στοιχείου.

β) Πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών/βεβαιώσεων ιατρών ειδικότητας παθολόγουή γενικής ιατρικής, και οφθαλμιάτρου. Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσικλετών ή μοτοποδηλάτων σε ισχύ, δεν είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ιατρικά πιστοποιητικά (βεβαιώεις), αλλά μπορεί να προσκομίσει επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της προαναφερόμενης άδειας.

γ) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία αναγράφονται/δηλώνονται τα ακόλουθα: «Γνωρίζω καλά κολύμβηση και έχω λάβει θεωρητική εκπαίδευση (...) ωρών και πρακτική εκπαίδευση (...) ωρών, στη σχολή εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών .......................................».

δ) Βεβαίωση της σχολής εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχύπλοων σκαφών (η οποία συνοδεύεται από επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των νόμιμων παραστατικών καταβολής διδάκτρων που έχουν εκδοθεί από εγκεκριμένη σχολή εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, ο ιδιοκτήτης της οποίας υπογράφει και σφραγίζει, με την σφραγίδα της σχολής, την παραπάνω βεβαίωση και τα φωτοαντίγραφα των παραστατικών).

ε) Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες και αντίστοιχο ψηφιακό αρχείο.

στ) Παράβολα ποσού πενήντα (50) ευρώ υπέρ του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. και δεκαπέντε (15) ευρώ υπέρ του Δημοσίου.

Σημείωση: Όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως, πρέπει να συνοδεύεται από επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων νόμιμων αποδεικτικών στοιχείων.  Το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση, εκ μέρους του ενδιαφερομένου, προσκομίζει τη νόμιμη γι’ αυτό εξουσιοδότηση, η οποία πρέπει να φέρει και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος.

Ισχύς αδειών - Ανανέωση

Η άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους ισχύει μέχρι ο κάτοχός της να συμπληρώσει το εξηκοστό πέμπτο (65) έτος της ηλικίας του. Μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας αυτής, η άδεια πρέπει να ανανεωθεί. Για την ανανέωση υποβάλλεται αίτηση του ενδιαφερομένου, εφαρμοζομένων ανάλογα, ως προς την υγεία και καταλληλότητα, όσων ισχύουν για την έκδοση άδειας.

Πιο συγκεκριμένα: εφόσον προσκομισθούν ιατρικές βεβαιώσεις, η ανανέωση ισχύει για μία τριετία, με έναρξη την ημερομηνία έκδοσης των ιατρικών βεβαιώσεων, ενώ αν προσκομισθεί επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ή μοτοποδηλάτου, η ισχύς της ανανέωσης συμπίπτει χρονικά με αυτήν της άδειας οδήγησης. Για την ανανέωση άδειας καταβάλλεται ποσό πενήντα (50) ευρώ υπέρ του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. και δεκαπέντε (15) ευρώ υπέρ του Δημοσίου.

Σημείωση: Γενικότερα, η χορηγηθείσα άδεια παύει αυτοδίκαια να ισχύει εάν μεταβληθούν οι όροι ή εκλείψουν οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες είχε χορηγηθεί.

Έκδοση αντιγράφου άδειας (λόγω απώλειας ή φθοράς)

Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς της άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους που είναι σε ισχύ, χορηγείται αντίγραφο. Για τη χορήγηση αντιγράφου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στη Λιμενική Αρχή αίτηση, στην οποία επισυνάπτεται η φθαρμένη άδεια χειριστή (στην περίπτωση φθοράς) ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), ότι απώλεσε την άδεια.

Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε αναγραφόμενου στην άδεια στοιχείου. Για κάθε έκδοση αντιγράφου της άδειας ή αντικατάστασή της, καταβάλλεται ποσό πενήντα (50) ευρώ υπέρ του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. και δεκαπέντε (15) ευρώ υπέρ του Δημοσίου.

  Άδειες που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή

Άδεια χειριστή ταχυπλόου που έχει εκδοθεί στην αλλοδαπή, την οποία κατέχει Έλληνας ή αλλοδαπός, γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει εκδοθεί ή αναγνωριστεί επίσημα από κρατική Αρχή της χώρας προέλευσής της. Όμως ο κάτοχός της, για ενδεχόμενο έλεγχο, θα πρέπει να έχει φροντίσει ώστε να έχει επίσημη μετάφρασή της, συνοδευόμενη από βεβαίωση της αντίστοιχης πρεσβευτικής ή προξενικής αρχής ότι η Αρχή που εξέδωσε την άδεια είναι αρμόδια για αυτό, ή ότι ο φορέας που την εξέδωσε έχει αναγνωριστεί επίσημα από κρατική Αρχή της αντίστοιχης χώρας.


 

Please publish modules in offcanvas position.

Loukas Sxoli Odigwn